Nupi pawl (Women Department)

Nupi pawl (Women Department)
Zomi Christian Fellowship-Japan.

       “Topa thupha” na vekpi un Zeisu min tawh na khut uh kong len ( Nohset ) masa hi. I Topa Pasian hehpihna thupha hang in Zomi Christian Fellowship Nupi pawl (Women Department) ai tang in lai at theih na ding hun pha hong pia i Topa min ka phat masa hi.

       Khanglui te in Thu i cih La hi a, La i cih zong Thu hi, a na cih mah bang in, Nupi te i Pasian a ding in sep khiat na te gen ding ciang, pian na thu mah tawm ih gen masak loh in hong picing thei lo ding a hih man in, thu mah tawh  hong pan masa ning.

       Japan te i cih pen i pu ih pa te’n a thu a ana zak bek uh hi lo in, galpi nih na   (World war II ), ciang in i gam i lei ih Zogam ah i mit tang in Japan te i mu hi. Gal sung ahih man-in ki kihta mahmah a, ki hopih ding, ki lawmta ding cih ki ngaihsun ngam ngei lo hi.  Ei Zomi te in, Japan gam leitang siik ding ci-in i ngaih sut ngam ngei kei hi. Ahizong in, Japan gam leitang sik ding in leh a mau iit na  thupha te sang  in kilawmta thei dingin i biak Topa Pasian in thupha hong pia ahih manin ei Zomi te Japan gam ah i tualbual thei a, Topa min phat na biak piak na te zong  nuam tak in i zang thei hi.

       Japanleitang siik in pilna sin ding a masa pen Topa thupha a nasang  nu te sung pan in, Nu Niang’ Go Lun Moong, U Ba Soe Tin,  (Pu Khen Za Moong i tanu golpen) hi. Tua khit ciangin hiang kawm dingin thupha anasang masa pen, S.B. Nu Niang Go Cing in a tate Taang S.B. Kham Hau Pau, S.B. Neng Hau Kim, Lia Ning Ngaih Lam, Taang Nang Za Lian te kiang ah Japan gam Tokyo khuapi ah 31th July 1991 in na natung  hi. Hiang kawm ahih man-in kha 6 khit teh Kawlgam ah a na ciah kik hi. Tua khit ciangin Japan gam ah Zomi khangno te bek ki pai hi.

       Topan’ thupha hong pia-in Japan gam ah a om dingin ana tung nu te lak pan in, 1992 kum April 19th ni-in, Nu Ning Za Lun Pa Khup Hen Pau, a tapa Samuel Lang Sian Tang (Kum 4), a na tung uh hi. 1994 May kha in Nu Zir Mawii Pa Khup Suan Gin hong tung hi. 1995 kum October kha in, Nu Thang Khan Lun Pa Nang Za Lian hong tung hi. 1995 October kha leh 1996 November kha  in Nu Man Ngaih Hau Pa Nang Lian Thang, hong tung hi. 1998 January kha in Nu Cingh Hen Vai (Pa Ngo Vum ) hong tung hi. 1999 April kha in Nu Don Za Vung Pa Cin Lian Thang, hong tung hi. A tung a teng pen kum 2000 ma-in Kawlgam pan in Japan gam ah nu a natunga, a om suak masateng ahi hi. Topa in thupha hong pia in, kum 2000 khit a kipan a banban in hong ki tun beh toto hi.

       Kawl gam pan bek hiloin  Japan pan in zongh  Topan’ Zomi khangno te thupha hong pia in, 1993 June 27th ni- in Tg. Gin Khan Suan le Lia Cin Lam Lun, 1994 August 7th ni-in Tg. Thang Suan Khup leh Lia Ning Ngaih Lam, 1995 October 29th,  kum in Tg.Kam Khan Thawn leh Lia Nial Khan Cing, 1996 November 3rd ni-in Tg. Ngin Pian Lian leh Lia Mi Nge te pumkhat suahna hong nei thei uh ahih manin  Japan panin zong nu ka ki beh lap to uh hi. Kum 2000 khit ciangin zong Topan’ khangno te tung ah thupha hong pia in. pumkhat suahna kineih beh in nu ka kibehlap toto uh a, tu in pawlpi sung pan in zongh nupi pawl ci-in bu cing tak in om theih  ka hih man un Topa min ka phat uh hi.

       Tokyo ah 1998 kum ciangciang pen Zomi inn kuan sung pan in biak piak na sung ah pan mun a tuamtuam ki khen tham ding ki om nai lo a hih man-in biak piak na ahizong, sep na bawlna, vai hawmna khempeuh ah zong kangno nupi papi cih om tuanlo in inn kuan vai hawm in ki kal suan hi. Topa in thupha hong pia a, Tokyo Japan gam ah Zomi ki behlap toto in ki pawl cing zawdeuh ta ahih man in, 1999-2000 ciang in pan mun len Department a tuamtuam khen na ki nei pan hi. Nu pi pan mun len ding bang kicing lo ahih man in women department ah khang no pasal te zong panmun kipia hi. Nupi pawl te Pasian na sep na ding in,  nupi papi khangno te tung ah, lawmbawm kihawm masa pen hi. Tua hun lai in inn nupi kitam lo ahih man-in khut pham kikoih loa, Pasian hehpih na tawh, tu in nupi kipawl cing ta ahih manin, 2009 a kipanin, khut pham zong kikoih ta hi.

       Lawmbawm tawh ahizongin khut pham tawh ahizongin up na khaici tuh na tawh ahizongin nipi sim in nupi te thu nget na tawh ahizongin ka hih theih zah un nupi pawl in Pasian gam leh lei a ding in ma kapang uh hi. 2001 kum a kipan Nu Thang Khan Lun ii hong ma kaih na tawh nipi simin a tuamin nupi pawl in tu ni ciang dong thunget na ka neiden uh hi. Tua hun laitakin Zomi Christian Fellowship  ah hunbit hong makaih ding Pasian nasemngiat pawlpi kem sia kician kinei nailo hi. Tua ahih manin Zomi Christian Fellowship-Japan ah  hun bit hong makaih ding in  pawlpi keem sia kician ( Missionary Visa tawh ) hong om theih na ding in nakpi tak in ki lunggulh in thu nget na kinei  hi. Topa in thungetna te hong dawng ahih man-in a masa pen 2006 May 20th ni a kipan in hunbit Pawlpi kem sia ding in  Missionary Visa tawh ( Pasian na sem nun tak na om theih na lai) Rev. Nang Lam Kim hong tung hi. 2010 kum June 11th in, Rev. Dr. Khup Lian Pau pawlpi keem sia ding in hong tung hi. Nupi pawl te’n Topa tung a kalunggulh na, ka pulak na te uh bek tham lo in, a tam zaw abanban in, Topa in thupha hong piak na te hang in Topa min ka phat uh hi.Nu Ning Za Lun
Women Department Advisor
Zomi Christian Fellowship
Tokyo- Japan
Date:- 12/12/2010